O nás - Charakteristika média

Názov: Malacký hlas

Periodicita: dvojtýždenná

Farebnosť: plnofarebná

Náklad:  8 000 ks (počet obyvateľov – mesto Malacky 18.000, okres Malacky 64.000)

Regionálne pokrytie: mesto Malacky

Distribúcia: zadarmo do každej domácnosti v Malackách

Uzávierka: každý druhý piatok (bližšie v sekcii uzávierky)

Termín vydania: každá druhá streda

Garancia: vydávanie novín je garantované Mestským zastupiteľstvom a Mestským úradom v Malackách

Mgr. Ľubica Pilzová
Mgr. Ľubica Pilzová
Mgr. Natália Jánošová
Mgr. Ján Hargaš

Tiráž

Dvojtýždenník Malacký hlas vydáva mesto Malacky, Mestský úrad, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. IČO: 00304913 • Vedúca redaktorka: Mgr. Ľubica Pilzová, redaktori: Mgr. Natália Jánošová, Mgr. Ján Hargaš, jazyková redaktorka: Mgr. Gabriela Krajčírová • Redakčné uzávierky na www.malackyhlas.sk • Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame, vyhradzujeme si právo na úpravu a krátenie rukopisov • Grafika a polygrafická príprava: SASIDA production, s.r.o.  • Tlač: Petit Press, a.s. • Adresa redakcie: Malacký hlas, Mestský úrad, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, tel.: 034 796 61 73, malackyhlas@malacky.sk • Registrácia: MK SR, EV 3278/09 • ISSN 1338-967X